ham toh sunit badi daani avsani maiya

Ham toh sunit badi daani avsani maiya.

Ham toh sunit badi daani avsani maiya