bhajan pitron ke

Pitron Ka Man Se Tu Dhyan Kar Le–Pitar Dev Ke Bhajan.

पितरों का मन से तू ध्यान कर ले: पितरों का मन से तू ध्यान कर ले,पितरों का मन से तू...