avsani maiya bhajan

Ham toh sunit badi daani avsani maiya.

Ham toh sunit badi daani avsani maiya