avsan Mata ka geet likha hua

Ham toh sunit badi daani avsani maiya.

Ham toh sunit badi daani avsani maiya